Pașaport electronic


Valabilitatea documentelor de călătorie este de 5 ani pentru paşaportul electronic (3 ani în cazul minorilor sub 12 ani) şi 1 an pentru paşaportul temporar.

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă, termenul de eliberare fiind de 14 zile, iar pentru paşaportul temporar, va fi de 3 zile lucrătoare.

NOTĂ:

           Cetăţenii români care nu au atribuit cod numeric personal (CNP), vor depune cerere scrisă pentru atribuirea CNP la structura de stare civilă din cadrul oricărui serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, indiferent de locul naşterii sau al ultimului domiciliu avut în ţară.

PAŞAPORT ELECTRONIC

 

  Documente necesare pentru eliberarea paşaportului electronic:

   A. Pentru persoane majore 

 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 2. chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu electronic (258 lei);
 3. paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;
 • nu se completează cerere, aceasta emiţându-se automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

   B. Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

 1. certificatul de naştere al minorului, în original;
 2. document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 3. hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă în cazul în care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, în original;
 4. hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original;
 5. act de deces, al unuia din părinţi, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, în original;
 6. procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată în faţa autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;
 7. chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu electronic:
  • 234 lei pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 12 ani;
  • 258 lei pentru minorii care au împlinit vârsta de 12 ani.
 8. paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;
 • documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • chitanţele se plătesc pe numele titularului de paşaport.

   C. Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

 1. cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
 2. cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 3. declaraţii de acord, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă astfel:
  • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original; sau atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
  • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original; sau
  • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu, sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada, respectiv statul/statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale sau tratamentul medical, în original; sau
  • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
  • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original; sau
  • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
 4. chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu electronic (258 lei);
 5. paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială;
 • chitanţele se plătesc pe numele titularului de paşaport.

   D. Cu menţionarea domiciliului în străinătate

 1. paşaportul anterior, dacă acesta există;
 2. chitanţa reprezentând taxa paşaport simplu electronic:
  • 234 lei pentru paşapoartele cu valabilitatea 3 ani;
  • 258 lei pentru paşapoartele cu valabilitatea 5 ani.
 3. certificate stare civilă, în original;
 4. documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte dreptul de şedere pe o durată de cel puţin un an sau care a fost prelungit succesiv în decursul unui an de zile.
       În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele doveditoare a dreptului de şedere pe teritoriul altui stat şi cele solicitate a fi înscrise în paşaport, cererea se acceptă numai după înscrierea menţiunii necesare pe actul de stare civilă.

       Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

       Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
b) paşaportul părinţilor, unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal, după cum urmează:
1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă;
3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
5. paşaportul reprezentantului legal. 

Notă:

 • Documentele se primesc în baza bonurilor de ordine.
 • Bonurile de ordine se eliberează la „GHIŞEUL ELIBERĂRI” începând cu ora 08.30, în baza chitanţelor şi a actului de identitate, pentru fiecare persoană în parte.
 • Bonuri eliberate:
  • luni, marţi, joi, vineri: – 75 bonuri
  • miercuri: – 100 bonuri