Pașaport temporar


Valabilitatea documentelor de călătorie este de 5 ani pentru paşaportul electronic (3 ani în cazul minorilor sub 12 ani) şi 1 an pentru paşaportul temporar.

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă, termenul de eliberare fiind de 14 zile, iar pentru paşaportul temporar, va fi de 3 zile lucrătoare.

NOTĂ:

           Cetăţenii români care nu au atribuit cod numeric personal (CNP), vor depune cerere scrisă pentru atribuirea CNP la structura de stare civilă din cadrul oricărui serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, indiferent de locul naşterii sau al ultimului domiciliu avut în ţară.

PAŞAPORT TEMPORAR

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:

 1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
 2. în cazul în care titularul declarã în scris că urmează sã călătorească în state între care existã stare de beligeranţa ori conflict diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o stampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care călătoreşte se aflã în conflict;
 3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
 4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize si trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol si nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte, situaţii dovedite cu documente emise de instituţiile abilitate;
 6. pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat. 

 

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului temporar:

   A. Pentru persoane majore 

 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 2. chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu temporar (96 lei);
 3. paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;
 • nu se completează cerere, aceasta emiţându-se automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • nu se preiau impresiuni digitale;

   B. Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

 1. certificatul de naştere al minorului, în original;
 2. document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 3. hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă în cazul în care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, în original;
 4. hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original;
 5. act de deces, al unuia din părinţi, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, în original;
 6. procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată în faţa autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;
 7. chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu temporar (96 lei);
 8. paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii;
 • documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • nu se preiau impresiuni digitale.

   C. Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

 1. cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 2. declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal, (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 3. document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 4. chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu temporar (96 lei);
 5. paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • nu se preiau impresiuni digitale.

D. Cu menţionarea domiciliului în străinătate

 1. paşaportul anterior dacă acesta există;
 2. chitanţa reprezentând taxa paşaport simplu temporar (96 lei);
 3. certificate stare civilă, în original;
 4. documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte dreptul de şedere pe o durată de cel puţin un an sau care a fost prelungit succesiv în decursul unui an de zile.

  * În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele doveditoare a dreptului de şedere pe teritoriul altui stat şi cele solicitate a fi înscrise în paşaport, cererea se acceptă numai după înscrierea menţiunii necesare pe actul de stare civilă.